آگهی شرکت در آزمون حسابدار رسمی ۹۷

آگهی شرکت در آزمون حسابدار رسمی ۹۷

آگهی شرکت در آزمون حسابدار رسمی ۹۷

ﻫﯿـﺎت ﺗﺸﺨﯿـﺺ ﺻﻼﺣﯿـﺖ ﺣﺴﺎﺑـﺪاران رﺳﻤـﯽ در اﺟﺮای ﻣـﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﺣﺴﺎﺑﺪاران ذﯾﺼﻼح ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﯽ ، ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۳۷۲ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ’’ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻـﻼﺣﯿـﺖ ﺣﺴـﺎﺑـﺪاران رﺳﻤﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎب آﻧﺎن ‘‘ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼـﻮﯾـﺐ ﻧـﺎﻣﻪ ﺷﻤـﺎره ۵۴۰۹ت ۵۷۸۳۱ / ﻫـ ﻣﻮرخ ۳۲/۷/۴۷۳۱ و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی آن از داوﻃﻠﺒﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﯽ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد.

اﻟﻒ ( ﺷﺮاﯾﻂ داوﻃﻠﺒﺎن :
۱-  ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و وﻓﺎداری ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان .
۲-  ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﻮﺛﺮﮐﯿﻔﺮی .
۳-  ﺣﺴﻦ ﺷﻬﺮت ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺪم اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر .
۴-  ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻮاﺑﻖ ﺳﻮء ﺣﺮﻓﻪ ای ، ﻣﺎﻟﯽ و اداری .
۵-  داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ) ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ( از داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ وزارت ﻋﻠﻮم ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری در رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﯾﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﺎ ﻣـﺪارک ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ .
ﺗﺒﺼﺮه ۱ : ﻣﻨﻈﻮر از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻫﯿﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ ، ﺣﺪاﻗﻞ ۸۱ واﺣﺪ از دروس آﻧﻬﺎ ، ﺣﺴﺎﺑﺪاری ، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ .  ( اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ ICAEW
ﺗﺒﺼﺮه ۲ : ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :  اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺧﺒﺮه اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و وﯾﻠﺰ )  ( ، ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺪارک ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺣﺮﻓﻪ ای CGA  (اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﮐﺎﻧﺎدا ) AICPA ( و اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ )ACCAاﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﯾﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﻫﯿﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻣﻮرد آن اﺳﺖ
ﺗﺒﺼﺮه ۳ : ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻌﺎدل ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ   .
۶-  داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﻌﺪ از اﺧﺬ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ( ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ) ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﺎل آن در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ( اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ آﻧﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ ، در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﯿﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ دارای ﺗﺠﺎرب ﻣﻔﯿﺪی در اﻣﻮر ﺣﺴﺎﺑﺪاری ، ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ، ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ، ﺗﺪرﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﺎرب ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ آﻧﺎن در اﻣﻮر ﻓﻮق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎدل ﯾﮑﺴﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار ﮔﯿﺮد )
ﺗﺒﺼﺮه ۱ : در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ) ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ( ﻣﺘﻘﺎﺿــﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ ، اﻣـﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ )ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ( ﯾﺎ دﮐﺘﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺳﻮاﺑـﻖ ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪ از ﺗــﺎرﯾﺦ اﺧﺬ اوﻟﯿﻦ ﻣـﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠ ﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻼک ﻋﻤـﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ) ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ( ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ۸۱ واﺣﺪ دروس ﺣﺴﺎﺑﺪاری ، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﻃﻮل دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﺎدﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺗﺒﺼﺮه ۲ : داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ۳ ﺳﺎل ﺑﺼﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﻌﺪ از اﺧﺬ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ) ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ( در ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﯾﺎ ﻧﺰد ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ اﯾﺮان دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرب ﻣﻔﯿﺪ آﻧﻬﺎ در اﻣﻮر ﯾﺎد ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ۶ ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺷﺮط دارا ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در آزﻣﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﯽ ﮐﻤﺒﻮد ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ   ﺑﻪ ﻣﺪت ۳ ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ اﯾﺮان را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

شاخه مطلب
 


اخبار سایت |نظرات غير فعال است |