شرایط هزینه قابل قبول پرداخت کننده سود موضوع ماده ۱۳۸ مکرر ق م م

شرایط هزینه قابل قبول پرداخت کننده سود موضوع ماده ۱۳۸ مکرر ق م م

شرایط هزینه قابل قبول پرداخت کننده سود موضوع ماده ۱۳۸ مکرر ق م م

شرایط قابل قبول بودن هزینه از نظر مالیاتی جهت پرداخت کننده سود موضوع ماده ۱۳۸ مکرر ق م م به شرح جدول زیر می باشد:

 

شاخه مطلب
 


اخبار سایت |نظرات غير فعال است |